Privacybeleid.

Taal en vertalingen

Voor zover wettelijk toegestaan, is de voertaal voor dit privacybeleid Engels. Elke vertaling is voor uw gemak verstrekt. U kunt het originele Engelse document bekijken op https://stocardapp.com/en/privacy.


De volgende informatie is bedoeld om je een overzicht te geven van de verwerking van jouw persoonlijke gegevens als onderdeel van de installatie en het gebruik van de mobiele applicatie "Stocard" (hierna app genoemd), en jouw rechten onder de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Welke gegevens in detail verwerkt worden en de manier waarop, hangt grotendeels af van de vraag hoe je de app gebruikt. Doe je dit zonder dat je expliciet akkoord bent gegaan met dit privacybeleid (zie punt 2 a) tot c)) of door je instemming te geven met de verwerking van jouw persoonsgegevens door de app (zie punt 2 d) tot h)).

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kan ik contact opnemen?

De verantwoordelijke instantie is:

Stocard GmbH
Glücksteinallee 25
Quartier Hoch 4
68163 Mannheim
Duitsland

Onze functionaris voor de gegevensbescherming is bereikbaar op:

Stocard GmbH
Functionaris voor gegevensbescherming
Glücksteinallee 25
Quartier Hoch 4
68163 Mannheim
Duitsland

E-mail: datenschutz@stocard.de

2. Van welke bronnen en gegevens maken wij gebruik?

In verband met de installatie en het gebruik van de app verzamelen, verwerken en gebruiken we de onderstaande gegevens. We willen zo bepalen in welke bedrijven, producten of andere onderwerpen je geïnteresseerd bent en welke informatie en aanbiedingen van onze partnerbedrijven voor jou relevant zijn. Hiermee kunnen we de functies van onze app op jouw behoeftes afstemmen en jou de meest relevante informatie en aanbiedingen van onze partnerbedrijven in de app aanbieden.

Als je de app gebruikt, verzamelen, verwerken en gebruiken we de volgende gegevens voor bovengenoemde doeleinden om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen in de zin van art. 6 lid 1 b) AVG of op basis van legitieme belangen in de zin van art. 6 lid 1 f) AVG (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en rendabele werking van onze app):

Daarnaast gebruiken we bovengenoemde gegevens in geanonimiseerde vorm voor marktonderzoek en het produceren van anonieme statistieken.

Als je ermee instemt dat jouw gegevens die zich in de app bevinden verwerkt mogen worden, verwerken en gebruiken we ook jouw onderstaande gegevens voor de aangegeven doeleinden:

3. Waarom verwerken we jouw gegevens (doel van de verwerking) en op welke juridische basis?

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Federale Wet Gegevensbescherming (BDSG)

a) Voor de nakoming van contractuele verplichtingen (art. 6 lid 1 b) AVG)

De verwerking van gegevens is in de eerste plaats bedoeld om de diensten en functies van onze app te kunnen leveren.

b) In het kader van belangenafweging (art. 6 lid 1 f) AVG)

Indien nodig verwerken we jouw gegevens op een manier die verder gaat dan nodig is voor de daadwerkelijke uitvoering van het contract. Dit doen we voor de bescherming van legitieme belangen van ons of derden, bijvoorbeeld

c) Op basis van jouw toestemming (art. 6 lid 1 a) AVG)

In zover je ons binnen overeenkomstige functies van de app (bijvoorbeeld de aanvraag van de klantenkaart van een partner, het inloggen op jouw gebruikersaccount van een kaartaanbieder, het toesturen van persoonlijke aanbiedingen (zogenoemde kaartgebonden coupons) uitdrukkelijke toestemming (opt-in) hebt verleend voor de verwerking van persoonsgegevens voor de betreffende doeleinden, is de rechtmatigheid van dergelijke verwerking (bijv. overdracht van gegevens aan derden) gebaseerd op jouw toestemming. De toestemming die je verleend hebt, kan op elk moment worden ingetrokken. Dit geldt ook voor het intrekken van de toestemming die vóór het ingaan van de AVG, dus vóór 25 mei 2018, aan ons is gegeven. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevens die tot aan de intrekking werden verwerkt.

4. Hoe worden diensten van derden geïntegreerd?

Op basis van onze legitieme belangen in de zin van art. 6 lid 1 punt f) AVG (d.w.z. het belang van de analyse, optimalisatie en de rendabele werking van onze app) gebruiken we de volgende diensten van derden:

5. Wie krijgt mijn gegevens?

Afgezien van de boven beschreven verwerking, worden jouw persoonlijke gegevens alleen met jouw toestemming doorgegeven.

Binnen Stocard is alleen toegang tot jouw gegevens verleend aan hen die deze nodig hebben om te voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen.

Door jouw uitdrukkelijke instemming met dit privacybeleid geef je ons toestemming om jouw gegevens, zoals aangegeven in punt 2 d) - h), door te geven aan de betreffende kaartaanbieder of het betreffende partnerbedrijf.

6. Worden gegevens doorgestuurd naar een derde land of naar een internationale organisatie?

Gegevensoverdracht naar plaatsen in landen buiten de Europese Unie (zogenaamde derde landen) vindt plaats, voor zover

Als gebruik gemaakt wordt van dienstverleners in een derde land, zijn deze in aanvulling op schriftelijke instructies door de overeenkomst van de EU-modelcontractbepalingen of het Privacy Shield-certificaat verplicht om te voldoen aan het niveau van gegevensbescherming in Europa.

7. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Wij verwerken en bewaren jouw persoonlijke gegevens zolang dit nodig is voor het naleven van onze contractuele en wettelijke verplichtingen. Houd er rekening mee dat onze zakelijke relatie een duurovereenkomst die voor meerdere jaren bedoeld is.

Als de gegevens voor de naleving van de contractuele of wettelijke verplichtingen niet langer nodig zijn, dan worden ze periodiek verwijderd. Dit geldt niet als de, tijdelijke, verdere verwerking noodzakelijk is voor het bewaren van bewijzen in het kader van de wettelijke verjaringstermijn. Volgens §§ 195 en volgende van het Burgerlijk Wetboek (BW) kunnen deze verjaringstermijnen tot 30 jaar bedragen, met een reguliere verjaringstermijn van 3 jaar.

8. Welke gegevensbeschermingsrechten heb ik?

Elke betrokken persoon heeft het recht op informatie op grond van artikel 15 AVG. Het recht op rectificatie op grond van artikel 16 AVG. Het recht verwijdering op grond van artikel 17 AVG. Het recht op beperking van de verwerking op grond van artikel 18 AVG. Het recht van bezwaar volgens artikel 21 AVG evenals het recht op gegevensoverdracht volgens artikel 20 AVG. Met betrekking tot het recht op informatie en het recht om te verwijderen, zijn de beperkingen van §§ 34 en 35 AVG van toepassing. Daarnaast bestaat het recht om een ​​beroep te doen op een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor de gegevensbescherming (artikel 77 AVG juncto § 19 AVG).

Je kunt op elk moment jouw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekken. Dit geldt ook voor het intrekken van toestemmingsverklaringen ons gedaan voorafgaand aan het in werking treden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat is dus vóór 25 mei 2018. Houd er rekening mee dat de intrekking pas in de toekomst geldig is. Bovenstaande heeft geen effect op een verwerking die plaatsvond voorafgaand aan de intrekking.

9. Ben ik verplicht om gegevens te verstrekken?

Als onderdeel van onze zakelijke relatie ben je verplicht de persoonsgegevens te verstrekken die voor het aangaan en het voortzetten van een zakelijke relatie of het nakomen van de daarmee verbonden contractuele verplichtingen vereist zijn of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens kunnen we normaal gesproken geen contract met jou afsluiten of uitvoeren.

10. In hoeverre is er sprake van een geautomatiseerd besluitvormingsproces?

Wij maken geen gebruik van een volledig geautomatiseerde besluitvorming conform artikel 22 AVG.

11. Wordt er gebruik gemaakt van profilering?

Wij verwerken jouw gegevens uit punt 2 gedeeltelijk geautomatiseerd (zgn. profilering) om de app op jouw behoeften af te stemmen of om jou via de app gericht te informeren en adviseren over producten en diensten van onze partners. Zo kunnen we op jouw behoeften gerichte communicatie en advertenties in de app realiseren, waaronder markt- en opinieonderzoek op basis van geanonimiseerde gegevens.

12. Specifiek privacybeleid bij betalingsdiensten

Naast de hierboven vermelde informatie is de volgende informatie van toepassing bij het inzetten en gebruiken van betalingsdiensten.

a) Gegevensverzameling

Voor het aanbieden van de betalingsdiensten aan u verzamelen, verwerken en gebruiken we de hieronder beschreven gegevens:

b) Hoe wij uw gegevens gebruiken

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

c) Derden

Wij gebruiken diensten van derden om u de betalingsdiensten aan u te verlenen en wij kunnen enkele van de bovenstaande gegevens van u delen met hen:

d) Bewaartermijn voor gegevens

Records van uw identiteitscontroles en transacties worden 10 jaar bewaard om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

e) Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gedeeltelijk geautomatiseerd verwerken om te beoordelen of er in de volgende situaties risico op fraude, witwaspraktijken of financiering van terrorisme bestaat:

U heeft rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Neem contact op met onze klantenservice als u meer wilt weten over hoe wij uw gegevens verwerken.