Gebruikersvoorwaarden.

Servicevoorwaarden voor het gebruik van de websites en mobiele telefoondiensten van Stocard GmbH.

Taal en vertalingen

Voor zover wettelijk toegestaan, is de voertaal voor deze Servicevoorwaarden Engels. Elke vertaling is voor uw gemak verstrekt. U kunt het originele Engelse document bekijken op https://stocardapp.com/en/uk/terms.


1. Uw akkoord

Dit is een overeenkomst tussen Stocard GmbH ("Stocard"), eigenaar en beheerder van www.stocardapp.com (de "Stocard-site"), de Stocard-app-software: "Stocard Service" of de "Dienst" of "App" en uzelf ("u"), als gebruiker van de Dienst. DOOR DE DIENST TE GEBRUIKEN, ERKENT U EN GAAT U AKKOORD MET DEZE SERVICEVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID VAN STOCARD, DAT KAN WORDEN GEVONDEN OP https://stocardapp.com/privacy, EN DIE HIERIN DOOR REFERENTIE ZIJN OPGENOMEN. Indien u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, mag u geen gebruik maken van de Dienst.

2. Stocard- Service

Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Stocard Service. De door Stocard verstrekte statusinformatie kan links bevatten naar websites van derden die geen eigendom zijn van of niet beheerd worden door Stocard. Stocard heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites van derden. Bovendien zal en kan Stocard de inhoud van een site van derden niet censureren of bewerken. Door de Dienst te gebruiken, erkent u uitdrukkelijk en gaat u ermee akkoord dat Stocard niet verantwoordelijk is voor enige schade, claims of andere aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van een website van derden.

3. Toegang tot Stocard

(1) Onder voorbehoud van uw naleving van deze Servicevoorwaarden, verleent Stocard u hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het downloaden, installeren en gebruik van de App op uw mobiele apparaat. Deze licentie heeft alleen betrekking op uw gebruik van de App, op voorwaarde dat: (i) uw gebruik van de dienst, zoals toegestaan, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is; (ii) u mag geen enkel deel van de Dienst dupliceren, overdragen, toegang verlenen, kopiëren of verspreiden op enig medium zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stocard; (iii) u zult niet proberen om enig onderdeel van de Dienst te reverse-engineeren, te wijzigen of aan te passen; en (iv) u zult anderszins voldoen aan de voorwaarden van deze Servicevoorwaarden.

(2) Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de functies van de Dienst, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u Stocard uw loyaliteitskaartnummer moet verstrekken. Wanneer u uw klantenkaartnummer opgeeft, dient u nauwkeurige en volledige informatie verstrekken. U mag voor de Dienst nooit het klantenkaartnummer van een derde gebruiken zonder diens toestemming.

(3) We zullen al het redelijke doen om de App te allen tijde voor u beschikbaar te maken, maar we kunnen geen ononderbroken of foutloze service garanderen.

(4) We behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in de App of een deel daarvan, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verwijderen, wijzigen en/of aanpassen van elementen, kenmerken en functionaliteiten van de App.

(5) U erkent dat u geen toegang krijgt tot en gebruik kunt maken van bepaalde functionaliteiten van de App, tenzij u internettoegang heeft via een met GPRS, 3G of Wifi verbonden mobiel apparaat. Alle netwerkkosten of toegangskosten als gevolg van het gebruik van de Aap zijn onderworpen aan de overeengekomen voorwaarden met uw eigen mobiele netwerkprovider.

(6) Onverminderd onze andere rechten en rechtsmiddelen, behouden wij ons het recht voor om uw toegang tot de App op elk moment tijdelijk of permanent op te schorten of uit te schakelen zonder voorafgaande kennisgeving aan u in het geval dat u een van de hierin genoemde bepalingen schendt.

(7) In het geval dat wij, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat u illegaal en/of ongeoorloofd gebruik maakt van de App en/of uw gebruik van de App in strijd is met deze voorwaarden, behouden wij ons het recht voor om alle passende maatregelen te nemen, inclusief het zonder kennisgeving beëindigen van uw gebruik van de App en, in geval van illegaal gebruik, het nemen van gerechtelijke stappen.

(8) We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving aan u, wijzigingen aan te brengen in de App of om een aspect of functie van de App te beëindigen.

4. Claims van inbreuk op het auteursrecht

Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd en toegankelijk is op de site en wel op dusdanige wijze dat het inbreuk maakt op het auteursrecht, neem dan contact met ons op om mogelijke inbreuk op het auteursrecht te melden. Vermeld daarbij de volgende informatie die vereist is door de wet op de beperking van de aansprakelijkheid voor online auteursrechtschending van het Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act (DMCA), 17 USC§ 512:

  1. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt is geschonden;
  2. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site onder een enkele kennisgeving vallen, een ondubbelzinnige lijst van dergelijke werken op die website;
  3. Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteit en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;
  4. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij;
  5. Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw van mening is dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; en
  6. Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt is geschonden.

Stuur deze informatie naar: Stocard GmbH
Glücksteinallee 25
Quartier Hoch 4
68163 Mannheim
Duitsland

5. Garanties en verplichtingen

(1) Wij bieden gebruikers gratis toegang tot de App en wij zijn, voor zover wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor enig verlies, letsel of schade van welke aard dan ook, geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door het gebruik van de App of de inhoud ervan, of door een storing, vertraging, onderbreking of anderszins inzake de levering van de App of de inhoud, of door ons verzuim om een van onze verplichtingen onder deze voorwaarden na te komen. De inhoud wordt aan ons geleverd door derden en we garanderen niet dat de loyaltykaartnummers, promoties, coupons, informatie en advies juist of geldig zijn. Wij adviseren u dan ook om te controleren of kortingen of promoties zijn toegepast en nog steeds geldig zijn voordat u een aankoop doet.

(2) Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enige speciale, indirecte, incidentele of gevolgschade, met inbegrip van schade door verlies van inkomsten, winstderving, goodwill of zakelijk verlies.

(3) Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij hierbij uitdrukkelijk alle verklaringen, garanties, verplichtingen en aansprakelijkheden uit met betrekking tot de App en de daarin verstrekte informatie.

(4) De App kan links bevatten die naar websites van derde bedrijven en personen (websites van derden) linken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid, geschiktheid, betrouwbaarheid of inhoud van dergelijke websites van derden en onderschrijven niet noodzakelijkerwijs de meningen die erin worden uitgedrukt.

6. Vrijwaring

U stemt ermee in om Stocard, de moedermaatschappij, functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en uitgaven (met inbegrip van maar niet beperkt tot juridische honoraria) die voortvloeien uit: (i) uw gebruik van en toegang tot de Stocard Service; (ii) uw schending van enige voorwaarde van deze Servicevoorwaarden; (iii) uw schending van enig recht van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot enig auteursrecht, eigendom of privacyrecht. Deze verplichting tot verdediging en vrijwaring blijft bestaan nadat deze Servicevoorwaarden en uw gebruik van de Stocard Service zijn beëindigd of vervallen.

7. Algemeen

(1) U mag een kopie van deze Voorwaarden afdrukken en bewaren. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons en vervangen alle andere communicatie of advertenties met betrekking tot de App. Deze voorwaarden mogen alleen worden gewijzigd met onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We kunnen deze voorwaarden op elk moment wijzigen of aanpassen, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving. Door de App na een dergelijke wijziging te blijven gebruiken, wordt u geacht elke wijziging van deze Voorwaarden te hebben geaccepteerd.

(2) Onder voorbehoud van uw naleving van deze Servicevoorwaarden, verleent Stocard u hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het downloaden, installeren en gebruiken van de App op uw mobiele apparaat. Deze licentie heeft alleen betrekking op uw gebruik van de App, op voorwaarde dat: (i) uw gebruik van de Dienst, zoals toegestaan, uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik is; (ii) u geen enkel deel van de Dienst dupliceert, overdraagt, toegang verleent tot, kopieert of verspreidt op enig medium zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Stocard; (iii) u zult niet proberen om enig onderdeel van de Dienst te reverse-engineeren, te wijzigen of aan te passen; en (iv) u zult anderszins voldoen aan de voorwaarden van deze Servicevoorwaarden.

(3) Deze voorwaarden en de uitvoering ervan zijn onderworpen aan en worden uitgelegd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales en de partijen onderwerpen zich hierbij aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

(4) U stemt ermee in dat vanwege het unieke karakter van de App en onze eigendomsrechten daarin, een aangetoonde schending van deze voorwaarden door u ons onherstelbaar zou schaden en een financiële vergoeding onvoldoende compensatie zou zijn. Daarom gaat u ermee akkoord dat wij recht hebben om voorlopige en definitieve voorlopige voorzieningen te vorderen, zoals bepaald door een bevoegde rechtbank om de bepalingen van deze voorwaarden af te dwingen.

(5) Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige voorwaarden geldig en uitvoerbaar voor zover toegestaan volgens het toepasselijk recht. In dat geval komen de partijen overeen hun uiterste best te doen om de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een bepaling die, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, de betreffende doeleinden bereikt die zijn bedoeld onder de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling.

(6) Het door welke partij ook, niet te allen tijde afdwingen van de naleving van een voorwaarde of voorwaarden onder deze Voorwaarden, wordt dit niet beschouwd als een verklaring van afstand van het recht van die partij om daarna elke voorwaarde en voorwaarde van deze Voorwaarden af te dwingen.

(7) Geen van de partijen is verantwoordelijk voor vertragingen, als gevolg van omstandigheden die buiten de redelijke macht van een dergelijke partij liggen, op voorwaarde dat de niet-presterende partij redelijke inspanningen levert om dergelijke oorzaken van niet-uitvoering te voorkomen of te verwijderen en de uitvoering op redelijke wijs wordt voortgezet wanneer dergelijke oorzaken zich verwijderd.

Als u van mening bent dat materiaal dat op de App wordt weergegeven in strijd is met uw auteursrecht, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@stocardapp.com met volledige details over de aard van uw klacht en de materialen waarop de klacht betrekking heeft.